പുതുപ്പള്ളിയുടെ ആകാശത്ത് ചാന്ദ്ര ശോഭയോടെ ചാണ്ടി ഉമ്മന് 3000 വോട്ട് ലീഡ് Puthuppally Election Result

0 views
0%Counting of postal votes has started in Puthuppally by-election. The counting of postal votes started at 8 a.m. Chandy Oommen leads the election.

#puthuppallyelection #puthuppallyelection #chandioommen #jaik #jaikcthomas #electiondeclared #puthuppallynews #puthuppallypoll #puthuppallyvotting #electionresult #chandioommenresult

From:
Date: September 8, 2023

16 thoughts on “പുതുപ്പള്ളിയുടെ ആകാശത്ത് ചാന്ദ്ര ശോഭയോടെ ചാണ്ടി ഉമ്മന് 3000 വോട്ട് ലീഡ് Puthuppally Election Result

  1. കള്ള വോട്ട് ആണ് മൊത്തം കേരളത്തിൽ ഉള്ള ജനങൾക്ക് മനസ്സിൽ ആകും ed അനേഷിക്കണം സഖാവേ ജെയിക്കു നിധി കൊടുക്കണം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *