අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.09.10 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

0 views
0%Disclaimer: This video contains visuals taken from external sources solely for news purposes

Ada Derana | ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වසනීය හා ප්‍රමුඛතම පුවත් සපයන්නා
#AdaDerana #TvDerana #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #SriLankaNews

» Subscribe to Ada Derana:
» Watch the latest from Ada Derana:

අද දෙරණ Threads සමග දැන්ම මෙතැනින් එක්වන්න…

» Ada Derana සිංහල
WEB:
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:
TIKTOK:
THREADS:

» Ada Derana English
WEB:
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:
TIKTOK:
THREADS:

» Ada Derana தமிழ்
WEB:
FACEBOOK:
TWITTER:
INSTAGRAM:
TIKTOK:
THREADS:

» WhatsApp Channel:
» Telegram Channel:
» Viber Channel:

» News Alerts on your mobile:

» Mobile App:
GOOGLE PLAY:
APP STORE:

#adaderana #derananews #adaderananews

From:
Date: September 10, 2023

7 thoughts on “අද දෙරණ 12.00 මධ්‍යාහ්න පුවත් විකාශය – 2023.09.10 | Ada Derana Midday Prime News Bulletin

  1. අනාගතයේ දී රු 100 ක් අතේ තියාගෙන වෙඩි නොකා පාරෙ යන්න පුළුවන් වුනොත් පුදුමයකු් වේවි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *